مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان با مجوز وزارت صنایع و معادن به شماره 105483 مورخ 04/09/1382 و شماره 61853/60 مورخ 03/04/1385 طی دونوبت و در زمان وزارت دو وزیر وقت در سطح کشور جهت اجرا تفویض اختیار نموده است . این مرکز در حال حاضر در سطحکشور دارای ۱۸ نمایندگی فعال می باشد که در راستای اهداف والای آموزش و تربیت مهندسی حرفه ای با استفاده از تمامی پتانسیل ها اعم از مکانهای مناسب آموزشی , سایت های کامپیوتری , آزمایشگاه ها وکارگاه های آموزشی و بهره مندی از حضور اساتید برجسته دانشگاهی و نخبه های کشور و با حضور بیش از یک هزار دانشپذیر در سراسر کشور قراردادها و تفاهم نامه های آموزشی را با مراکز مهم از جمله دانشگاه صنایع و معادن , موسسه آموزش عالی سینا , جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه ای کل کشور و همچنین مرکز آموزش های آزاد دانشگاه اصفهان تنظیم و به مرحله اجرا در آورده است .
 
هدف ما در این مرکز کمک به پرورش استعدادهای بلقوه و افزایش توانایی کارآفرینی دانش پذیران از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مهارت محور و کمک به ورود متخصصان به بازار و صنعت کشور با رویکرد علم و پژوهشی است تا با الهام از منویات گهربار مقام معظم رهبری مبنی بر پیوند هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه بتوانیم گامی موثر در این مهم برداریم.